نویسنده = حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-166

طاهره کاوه‌ای‌‌سرچقا؛ ملیحه علی‌مندگاری؛ حسین افراسیابی؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


2. مطالعه ابعاد احساس امنیت و عوامل جمعیتی- زمینه‌ای مؤثر بر آن در میان زنان شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-151

حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد؛ علی رحیمی


3. تفاوت‌های نسلی در ازدواج خویشاوندی در استان سمنان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-117

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد