نویسنده = محمد ترکاشوند مرادآبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نگرش شهروندان شهر اصفهان به مراکز نگهداری سالمندان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 33-61

10.22034/jips.2021.238516.1064

ملیحه علی‌مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محمد عباسی


2. برازش الگوی سنی مهاجرت داخلی در ایران با برنامه مدل چند نمایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-133

لیلا زندی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ تام مولتری


3. بررسی انطباق الگوی سنی مرگ‌ومیر در ایران با جداول عمر مدل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-63

مجید کوششی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی