نویسنده = سهیلا پروین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-125

سهیلا پروین؛ شعله باقری‌پرمهر؛ فاطمه پاگرد علیشاهی