موضوعات = مهاجرت
تعداد مقالات: 8
1. بررسی وضعیت جابجایی درون‌شهری در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-62

10.22034/jips.2019.113853

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ رضا نوبخت


3. عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-147

محمدطاهر احمدی‌شادمهری؛ ابراهیم قائد؛ مژگان مرادی


4. مهاجرت و زباله‌گردی، به‌مثابه شیوه نوظهور زیست شهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-228

ستار پروین؛ علیرضا مرادی؛ ام‌‌کلثوم دنیایی؛ مریم داودی


5. تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 1395-1370

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-188

سعیده شهبازین؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ عباس عسکری‌ندوشن


7. علل و تعیین‌کننده‌های مهاجرت برگشتی در ایران طی دوره 90-1385

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-209

رضا نوبخت؛ علی قاسمی اردهایی؛ ولی اله رستمعلی‌زاده


8. بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل‏ سری‏‌های زمانی (90-1335)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-93

توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی