موضوعات = سالخوردگی جمعیت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 261-288

10.22034/jips.2020.236663.1057

بهاره دهقانی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ محمد علی‌نژاد مفرد


3. تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-125

سهیلا پروین؛ شعله باقری‌پرمهر؛ فاطمه پاگرد علیشاهی