موضوعات = وقایع جمعیتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-63

سعید خانی؛ قربان حسینی