تعداد مقالات: 102
1. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 0-8


2. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 0-8


3. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6


4. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-6


5. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-6


6. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-6


7. عوامل تعیین‌کننده کاهش بُعد خانوار در ایران طی چهار دهه اخیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-36

10.22034/jips.2020.224772.1035

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی


8. بررسی امکان بهبود امید زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره 1394-1385

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-29

محمد ساسانی‌پور؛ مصیب محبی میمندی


9. تأثیر مکانیزم‌های شبکه‌های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-39

محمدجلال عباسی‌شوازی؛ احمد دراهکی


11. جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-37

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ آمنه خدیور


12. شبیه‌سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-38

امیر آذرفر؛ عادل آذر؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی


13. بررسی الگوهای مدیریت و هزینه‌کرد پول در روابط میان زوجین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-36

فاطمه مدیری


14. برابری جنسیّتی و همگرایی باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-34

حاتم حسینی؛ زهرا جلیلیان


16. بررسی چندمتغیری میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-42

حسن عینی‌زیناب


17. بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-63

سعید خانی؛ قربان حسینی


20. ترجیحات قومی فرزندآوری در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-60

یعقوب فروتن؛ سمیه میرزایی


21. بررسی رابطه مشخصه‌های باروری با احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر در زنان کاندیدای آنژیوگرافی در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-60

عباس عسکری‌ندوشن؛ صدیقه حاجی‌هاشمی؛ سمانه رنجبری بیوردی


22. تبیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگیِ ایده‌آل‌های ازدواج جوانان 30-18 ساله شهر شیراز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-61

مهسا نوری کوچی؛ علی‌یار احمدی


23. مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

شهرزاد کاظمی؛ علی مزیکی؛ سید فرخ مصطفوی


24. بررسی انطباق الگوی سنی مرگ‌ومیر در ایران با جداول عمر مدل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-63

مجید کوششی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی


25. معلومات باروری و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-72

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ شیرین معصومی جورشری؛ مینور لمیعیان؛ مریم عباسی