دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. اهمیت ازدواج و تعیین‌کننده‌های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22034/jips.2021.243444.1075

فریده خلج‌آبادی فراهانی


2. الگوهای سنّی مرگ‌ومیر در استان‌های ایران و تطبیق آنها با جدول‌های عُمر مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/jips.2021.242149.1073

حاتم حسینی؛ محمّد ترکاشوند مرادآبادی؛ عاطفه عزیزی شاکر


3. بررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22034/jips.2021.235160.1051

فاطمه مدیری


4. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان به انواع مهاجرت داخلی در شهرستان تربت‌حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22034/jips.2021.227648.1038

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه محمودی


5. مهاجرت و موتیوونیا: نقش بهزیستی و بهخواستی در تمایل زبان‌آموزان به مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22034/jips.2021.254325.1085

بابک حسین پور؛ حسین صادق‌اوغلی؛ افسر روحی


6. بررسی نگرش افراد جامعه به مراکز نگهداری سالمند: مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22034/jips.2021.238516.1064

ملیحه علی مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محمد عباسی