بررسی عوامل مؤثر بر میزان طلاق استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

2 استادیار جمعیت شناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

4 دکترای آمار زیستی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر علّی متغیرهای جمعیت‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی بر میزان خام طلاق استان­های ایران انجام شد. در این مطالعه، به تحلیل ثانویه داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1390 و 1395، آمارگیری نیروی کار سال­های 1397-1390، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری 1396-1390 و آمارهای ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از روش تحلیل مسیر پرداخته شده است. در این پژوهش، 23 متغیر مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها تعداد شش متغیر شامل نسبت شهرنشینی، میزان باروری کل، نسبت جنسی، میانگین درآمد خانوارهای شهری، نسبت زنان متأهل دارای تحصیلات عالی و ضریب جینی یک سال قبل، معنی­دار شد. بیشترین اثر مستقیم، مربوط به متغیر درآمد خانوارهای شهری، سپس میزان باروری کل و سهم زنان متأهل با تحصیلات عالی در جهت منفی است. علاوه بر آن، نسبت شهرنشینی، نسبت جنسی و سهم زنان متأهل با تحصیلات عالی، اثر غیرمستقیم بر میزان خام طلاق دارند. به این ترتیب،  تغییرات میزان خام طلاق استان­های کشور با تغییرات متغیرهای نامبرده، قابل تبیین است و می­تواند تاحدودی تفاوت‌های استانی طلاق را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها