بررسی عوامل مؤثر بر میزان طلاق استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

2 استادیار جمعیت شناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

4 دکترای آمار زیستی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر علّی متغیرهای جمعیت‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی بر میزان خام طلاق استان­های ایران انجام شد. در این مطالعه، به تحلیل ثانویه داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1390 و 1395، آمارگیری نیروی کار سال­های 1397-1390، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری 1396-1390 و آمارهای ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از روش تحلیل مسیر پرداخته شده است. در این پژوهش، 23 متغیر مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها تعداد شش متغیر شامل نسبت شهرنشینی، میزان باروری کل، نسبت جنسی، میانگین درآمد خانوارهای شهری، نسبت زنان متأهل دارای تحصیلات عالی و ضریب جینی یک سال قبل، معنی­دار شد. بیشترین اثر مستقیم، مربوط به متغیر درآمد خانوارهای شهری، سپس میزان باروری کل و سهم زنان متأهل با تحصیلات عالی در جهت منفی است. علاوه بر آن، نسبت شهرنشینی، نسبت جنسی و سهم زنان متأهل با تحصیلات عالی، اثر غیرمستقیم بر میزان خام طلاق دارند. به این ترتیب،  تغییرات میزان خام طلاق استان­های کشور با تغییرات متغیرهای نامبرده، قابل تبیین است و می­تواند تاحدودی تفاوت‌های استانی طلاق را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Divorce Rate in Iran's Provinces Using Path Analysis Model

نویسندگان [English]

  • Fariba Sadat Banihashemi 1
  • Maliheh Alimondegari 2
  • Shahla Kazemipoor 3
  • Mohammad Gholami-Fesharaki 4
1 PhD Student in Demography,Tehran Science and research Branch, Azad University
2 Assistant Professor in Demography, Faculty of Social Sciences department, Yazd University
3 Associate Professor, University of Tehran
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causal effects of demographic, economic and social variables on the crude divorce rate in Iran's provinces. In this study, we used secondary analysis of population and housing census data for 2011 and 2016, labor force survey for 2011-2011, cost and income survey of urban households for 2011-2011 and marriage and divorce statistics of Iran Census Bureau. The use of the path analysis method is discussed. In this study, 23 variables were studied, out of which six variables including urbanization ratio, total fertility rate, sex ratio, average urban household income, proportion of married women with higher education and Gini coefficient one year ago were significant. . The most direct effect is related to the variable income of urban households, then the total fertility rate and the share of married women with higher education in the negative direction. In addition, urbanization, sex ratio, and the share of married women in higher education have an indirect effect on the divorce rate. As such, the variations in the crude divorce rate of the provinces of the country can be explained by the variations of the mentioned variables and can partially explain the provincial differences in divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanization ratio
  • Total fertility rate
  • Average household income
  • path analysis
  • Crude divorce rate