عوامل مؤثر بر تعداد ایده‌آل فرزندان در خانواده در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان و مدرس دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

شناخت کنش­ها و ایده­آل­های فرزندآوری در بین گروه­های قومی-مذهبی در جوامع چندقومی و تعیین‌کننده­های آن، نقش مهمی در درک خصوصیات ویژۀ فرهنگ­های باروری، ساختار و ترکیب جمعیت خواهد داشت. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد ایده­آل فرزندان در استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان 65-18 ساله استان سیستان و بلوچستان در سال 1397 بوده که از بین آنها، تعداد 413 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­ها نشان می‌دهند که بیشتر افراد، تعداد ایده­آل فرزندان خانواده را دو فرزند می‌دانند، و این تعداد در بین پاسخگویان غیربلوچ (41 درصد) بیشتر از بلوچ (28 درصد) است. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که در مدل نهایی، متغیرهای استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه، نگرش جنسیتی مدرن، تأثیر منفی و معنی­دار، و متغیرهای سن، هزینه خانوار، قومیت و بُعد مناسکی دینداری اثر مثبت و معنی­دار بر تعداد ایده­آل فرزند دارند. همچنین تأثیر سایر متغیرها بر تعداد ایده­آل فرزند، تحت تأثیر متغیر دینداری (بُعد مناسکی) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influencing Factors on the Ideal Number of Children in Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hasani 1
  • Hamideh Mohammadzadeh 2
  • Fatemeh Mohammadzadeh 3
1 Assistant professor, Department of Social Sciences, Sistan and Baluchestan University (Corresponding Author)
2 M. A. in Sociology at Guilan University, Rasht, Iran and lecturer of Payam-e-Noor University
3 M. A. in Sociology at Mazandaran University and lecturer of Payam-e-Noor University
چکیده [English]

The recognition of childbearing behaviors  and childbearing ideals among ethnic- religious groups in the multi-ethnic societies and its determinants plays an important role in the understanding of specific characteristics of fertility cultures, structure and population composition. The purpose of this study is to investigate the influencing factors on the ideal number of children in Sistan and Baluchestan province. The research method was survey and data collected using questionnaire. Statistical population included men and women aged 18 to 65 years in Sistan and Baluchestan, from among them, 413 people have been selected through multi-stage cluster sampling method. The findings indicate that most people identified two children as the ideal number of children and this number was greater among non- Baluch (41 percent) respondents than Baluch respondents (28 percent). The result of multivariate regression shows that use of broadcasting and newspaper, and modern gender attitude have negative and significant effect of ideal fertility and age, household cost, ethnicity, and ritual dimension of religiosity have positive and significant effect on the ideal number of children. Moreover, the effect of other variables on ideal number of children is influenced by the religiosity (ritual dimension).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Ideal number of children
  • Religiosity
  • ethnicity
  • Gender attitude
  • Sistan & Baluchestan province