ارزیابی و ارجحیت عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیئت علمی وزارتین علوم و بهداشت با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار و رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی و ارجحیت عوامل موثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیأت علمی وزارتین علوم و بهداشت با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی در کشور می باشد.پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در سالهای 1396-1398در کشور ایران انجام شد. نمونه شامل 163 نفر از اساتید دانشگاه های برتر تهران با شرایط خاص (دانشیار به بالا،سابقه زندگی و تحصیل در کشورهای خارجی بیش از سه سال ،فارغ التحصیل از بین 500 دانشگاه برتر دنیا،تدریس در دانشگاه های برتر ایران )بودند که به روش تصادفی انتخاب گردیدند.از روش دلفی فازی جهت غربالگری و از رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی جهت رتبه بندی عوامل استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که عامل نگهدارنده تأثیرپذیرترین و عامل دافعه تأثیرگذارترین عامل، شناخته شدند. سپس وزن عوامل محاسبه و اهمیت آن‌ها مشخص گردید. بدین‌صورت که عامل نگهدارنده اهمیت اول (با وزن 317/0) و عامل دافعه اهمیت آخر (با وزن 084/0) را کسب کردند. نتایج بیانگر آنست که، عامل نگهدارنده به‌عنوان یک عنصر کلیدی در مدل حاصل به‌حساب می‌آید که می‌تواند در تعامل با چهار عامل دیگر زمینه را برای حفظ نخبگان در کشور فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and preference of factors affecting the model of elite retention of faculty members of Science and Health Ministries with a combined of Dematel and Fuzzy network analysis process

نویسندگان [English]

  • Reza Zandi 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Seyyed Abdolla heydariyeh 3
1 PhD Student in Human Resource Management, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate and prioritize the factors affecting the model of elite retention of faculty members of Science and Health ministries. The study was conducted by survey method and using the questionnaire technique between 2017-2019 in Iran. The sample consisted of 163 professors from Tehran's premiere universities with special situations (associate professor, living and education background in foreign countries for more than three years, graduating the top 500 universities, teaching on the premiere universities), which were selected randomly. The Delphi-fuzzy method was used for screening and the combined approach of Dematel and phase network analysis process was used to ranking the factors. The findings showed that the retaining factor was recognized as the most influential factor and the repulsive factor as the most influential factor. It means, the retaining factor gained the first importance (with a weight of 0.317) and the repulsive factor gained the last importance (with a weight of 0.084). The results showed the retaining factor is considered as a key element in the resulting model, which can intract with the other four factors, to provide the ground for maintaining the elite persons in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Elite Gene"
  • "Elite Immigration"
  • "Maintenance model"
  • "Combined Approach F-DANP"
  • "Ministries of Science and Health ". "Iran"