مطالعه رفتارهای پرخطر جنسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در میان جوانان شهر شیراز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز و پژوهشگر جهاد دانشگاهی

2 استاد جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار جمعیت‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

4 استادیار جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

توجه به سلامت جوانان، به‌عنوان ارزشمندترین منابع انسانی جامعه، بسیار ضروری است. یکی از مباحث مهم حوزه سلامت جوانان، رفتارهای پرخطر جنسی است که با توجه به تغییرات نگرشی که در جامعه شاهد افزایش آن هستیم، پرداختن به آن ضروری به­نظر می­رسد. مطالعه حاضر با همین هدف، به بررسی رفتارهای پرخطر جنسی جوانان پرداخته و با نگاهی جامعه­شناختی، مؤلفه­های مرتبط با آن از جمله سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت و سلامت معنوی را مورد مطالعه قرار داده است. در مطالعه حاضر، جامعه آماری شامل جوانان 29-18 ساله شهر شیراز است و حجم نمونه بر اساس جدول لین، 600 نفر تعیین شد. با استفاده از ابزار پرسشنامه (تلفیقی از مقیاس استاندارد و محقق‌ساخته)، داده­ها از طریق نمونه­گیری طبقه­ای چندمرحله­ای جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد که میان سن، وضعیت تحصیلی، سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت، سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد و سلامت معنوی با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه آماری معکوس و معناداری وجود دارد. هم­چنین میان جنس و وضعیت تأهل نیز با این رفتارها تفاوت معنادار وجود دارد؛ به‌طوری که در میان زنان و افراد متأهل، رفتارهای پرخطر جنسی کمتر بوده است. از این‌رو، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی نقش مهمی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی دارد. بنابراین، تقویت و بهبود این سرمایه­ها می­تواند ارتقاء رفتارهای مبتنی بر سلامت را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating High-Risk Sexual Behaviors and Related Social and Cultural Factors among Youth of Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Sedighe Alborzi 1
  • Majid Movahed 2
  • Aliyar Ahmadi 3
  • Mansour Tabiee 4
1 Ph.D. in Sociology, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University and Researcher of ACECR
2 Professor of Sociology, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University
3 Associate Professor of Demography, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University
4 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University
چکیده [English]

Paying attention to the youth's health as the most valuable human resources of the society is essential. One of the most important topics of youth's health is  high-risk sexual behaviors and considering the attitudinal changes in  the society, it seems necessary to focus on this issue. The present study aims to investigate the high risk sexual behaviors among youth and assess the associated  factors including social and cultural capital related to health and spiritual well-being. In the present study, the statistical population includes young people aged 18-29 years of Shiraz. The sample size was estimated to be 600 people based on the Lin's Table. The data was selected through multi-stage sampling and using  questionnaire and was analyzed using SPSS software. The findings show that there is a significant reverse  relationship between age, educational status, cultural capital related to health, social capital in all dimensions, and spiritual well-being with high-risk sexual behaviors. In addition,  there is a significant difference by gender and  marital status in terms of these behaviors. So as, high risk sexual behavior was significantly lower among women and married people than men and unmarried.  Cultural  and social capital have an important protective role in high-risk sexual behaviors. Hence, strengthening and improvement of these capitals can lead to the promotion of healthy behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • High-risk sexual behaviors
  • Health-Related Cultural Capital
  • Social Capital
  • Spiritual Health