اهمیت ازدواج و تعیین‌کننده‌های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

چکیده

هدف این مقاله، بررسی اهمیت ازدواج و عوامل تعیین‌کننده آن با تأکید بر نگرش و تجربیات جنسی در دختران است. به این منظور، پیمایشی در بین 1055 دانشجوی دختر دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر تهران طی سال‌های 1398-1397 انجام شد. داده‌‌ها توسط پرسشنامه آنلاین و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جمع‌آوری شد. میانگین سنی دختران 2/21 سال (انحراف معیار=32/3) بود که 76 درصد آنها قصد ازدواج داشتند، ولی سهم مهمی (60 درصد) از آنها از ازدواج خود در 5 سال آینده اطمینان نداشته و 62 درصد نیز ادامه تحصیل را بر ازدواج اولویت می‌دادند. ازدواج برای حدود نیمی از دختران (51 درصد) اهمیت داشت. برخی نگرش‌های آزاد جنسی نیز در دختران مشهود بود. گرچه در تحلیل‌های دو متغیره، متغیر تجربه جنسی با اهمیت کمتر ازدواج رابطه معناداری داشت ولی مدل‌های رگرسیون چندگانه نشان داد که مهمترین تعیین‌کننده‌های اهمیت ازدواج عبارتند از پایبندی مذهبی، نگرش جنسی مبتتنی بر پاکدامنی (حفظ بکارت) و خوش‌بینی کمتر نسبت به فرصت ازدواج. با توجه به نتایج این مطالعه، در سیاست‌‌گذاری‌های ازدواج، علاوه بر فراهم کردن شرایط اقتصادی تشکیل خانواده، لازم است سازگار کردن مقوله ازدواج با ادامه تحصیل دختران، و تقویت باورهای مذهبی و اهمیت پاکدامنی نیز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The importance of marriage and its determinants; Emphasizing the role of attitude and sexual experience before marriage in famale college students in Tehran

نویسنده [English]

  • ّFarideh Khalajabadi Farahani
Associate Professor, National Population Studies and Comprehensive Management Institute of Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to assess the importance of marriage and its determinants with the focus on sexual attitudes and experiences among females. A survey was conducted among 1055 female college students in government and private universities in Tehran in 2018-2019. The data was collected using an online questionnaire and a multistage cluster sampling. The mean age of the girls was 21.2 years (SD=3.32) and %76 had a marital intention, while significant percentage (%60) were uncertain about their marriage within next 5 years and %62 preferred continuing university education rather than getting married. Marriage was important for only about %51 of girls. Some liberal sexual attitude was observed among girls. Despite that premarital sexual experience was significantly associated with the lower importance of marriage in bivariate analysis, multiple regression models showed that the most important determinants of marital importance to be religiosity, a conservative sexual attitude regarding the importance of virginity, and lower optimistic views towards marital opportunity. According to the findings of this study, apart from providing economic condition for marriage among youth, policies need also to make education and marriage more compatible for girls, and enhance religious beliefs and chastity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital importance
  • female college students
  • sexual attitude
  • premarital sexual experience
  • Tehran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1399