بررسی مقایسه ای تغییرات در ساختار خانواده در میدان روستایی و عشایری: مطالعه موردی شهرستان گیلانغرب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

این تحقیق با استفاده رویکرد روشی بوردیویی به بررسی تغییرات کار و فعالیت زنان و دیدگاه نسبت به داشتن فرزند و ارزش آن در میدان روستایی و عشایری پرداخته است. حجم نمونه در این تحقیق 38 نفر بوده که به وسیله نمونه گیری نظری انتخاب شده و روش تحلیل مصاحبه‌ها نیز تحلیل محتوا بوده است. نتایج نشان می‌دهد زنان و دختران نسل جوان در میدان روستایی نسبت به نسل گذشته به برخی از کارها مانند دامداری و کشاورزی به دیده تحقیر می‌نگرند. شدت تغییرات در میدان عشایری به‌گونه‌ای است که احتمالاً سبب خواهد شد که نسل حال حاضر عشایر آخرین نسل عشایر در کشور باشند. کاهش تعداد فرزندان خانواده مقوله‌ای است که در هر دو میدان می‌توان شاهد آن بود. در خصیصه فرزند محور بودن در دو میدان عشایری و میدان روستایی تشابه وجود دارد، با این تفاوت که در میدان عشایر کودکان عامل تولید و نیروی اقتصادی محسوب می‌شوند و در کنار والدینشان برای تأمین زندگی آینده خود در تلاش هستند؛ ولی در میدان روستایی کودکان ارزش عاطفی به خود گرفته و از ارزش اقتصادی و تولید تهی گشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of changes in family structure in rural and nomadic fields: a case study of Gilangharb city

چکیده [English]

Using a Bourdieu method, this study examines the changes in women's work and activities and attitudes toward having children and their value in rural and nomadic feild. The sample size in this study was 38 people who were selected by theoretical sampling and the method of analysis of interviews was content analysis. The results show that the young generation of women and girls in rural feild despise some jobs such as animal husbandry and agriculture compared to the previous generation. The intensity of the changes in the nomadic field is such that it will probably cause the current generation of nomads to be the last generation of nomads in the country. Decreasing the number of children in the family is a category that can be seen in both fields. There are similarities in the characteristics of being child-centered in the nomadic and rural fields, with the difference that in the nomadic field, children are the factor of production and economic power and work together with their parents to secure their future lives; But in the rural feild, children have acquired emotional value and have been deprived of economic value and production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Women
  • children
  • Village
  • Nomads

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1400