ناامنی اقتصادی و ایده‌‏آل‏‌های ازدواج و باروری: مطالعه دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صاحب‏نظران اقتصادی رفتار باروری زوجین در بسترهای مختلف را از دیدگاه اقتصادی تبیین نموده‏اند. نظریه‏های جدیدتر برخاسته از مدل اقتصاد خُرد باروری، باروری پایین را ناشی از شرایط ناامن اقتصادی و واکنشی به فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی دانسته‏اند. بطور ویژه، طرفداران نظریه اجتناب از خطر، تأخیر در ازدواج و نگرش‏های کم‏فرزندی را مکانیسم مدیریت رفتاری افراد با توجه به شرایط و یا انتظارات اقتصادی خویش می‏دانند. مقاله حاضر، رابطه‌ی ناامنی اقتصادی و ایده‏آل‏های ازدواج و باروری را در میان دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج بررسی کرده است. داده‏های تحقیق از پیمایش ایده‏آل‏ها و رفتارهای باروری سنندج در سال 1393 اخذ شده و اطلاعات مربوط به 210 نفر از نسل مادران و 210 نفر از نسل فرزندان جوان 29-15 ساله هرگز ازدواج‏نکرده‌ی خانوارهای پیمایش مذکور است. نتایج مطالعه، ضمن نشان دادن تفاوت در ویژگی‏های زمینه‏ای و ایده‏آل‏های ازدواج و باروری دو نسل، رابطه معنی‏دار ناامنی اقتصادی با این ایده‏آل‏ها را آشکار ساخت. نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که ناامنی اقتصادی همراه با متغیرهای سن، محل سکونت و تحصیلات افراد تبیین‏کننده ایده‏آل‏های ازدواج و باروری پایین در میان دو نسل است. نتیجه سیاستی مقاله آن است‏که به‏منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ایده‏آل‏ها و در نتیجه پیشگیری از شکل‏گیری باروری بسیار پایین، سیاست‏های جمعیتی بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی جوانان در سن ازدواج و زوجین در سنین باروری تنظیم شوند، و برنامه‏های حمایتی که امنیت اقتصادی جوانان را تضمین نموده و تسهیل‏کننده‌ی تحقق ایده‏آل‏های ازدواج و فرزندآوری می‏باشند، در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات