بررسی عوامل اثرگذار بر سبک زندگی متأهلین در شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

رابطه فعالیت‌های اشتراکی با همسر با پایداری زندگی زناشویی در مطالعات متعدد آزمون و تأیید شده است. بر این اساس، این مقاله به شناسایی عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف با عنوان سبک زندگی متأهلین پرداخته است. جامعه‌ی آماری پیمایش، زنان و مردان متأهل شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اثر طرح مطلوب، 1736 نمونه در تجزیه و تحلیل نهایی به کار گرفته شده است. شیوه‌ی نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده و نمونه‌ها با توجه به جمعیت متأهلین هر منطقه و هر حوزه از 50 حوزه شهر تهران انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و از تحلیل عامل اکتشافی و رگرسیون چند متغیره در تحلیل داده‌ها استفاده شده است. در تحلیل عامل اکتشافی 5 عامل از فعالیت‌های اشتراکی با همسر استخراج شده و پنج فرضیه‌ی اصلی تأثیر ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی، مؤلفه‌های مرتبط با چرخه زندگی، نگرش‌های جنسیتی، متغیرهای زناشویی و تضاد کار با خانواده بر این ابعاد آزمون شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد: فعالیت‌های اشتراکی در مردان، افراد تحصیل‌کرده، افراد با نگرش‌های جنسیتی برابرطلبانه، افراد همگون‌تر با همسر، بیشتر مشاهده می‌شود. نگرش‌های جنسیتی و همگونی با همسر بر سبک زندگی متأهلین اثرگذاری بیشتری داشته و تأثیر مؤلفه‌های مرتبط با چرخه زندگی اندک است. درآمد، تفاوت در درآمد، تضاد کار با خانواده و مدت زمان زناشویی، نقش دوگانه‌ای در ابعاد مختلف سبک زندگی متأهلین دارند. این متغیرها، بیشترین توان تبیین را در دیدار اجتماعی (5/29 درصد) و کمترین توان تبیین را در هزینه کرد مالی (3/10 درصد) دارد. فعالیت‌های اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف یکسان نبوده و عوامل اثرگذار و شدت تأثیر آن‌ها نیز در ابعاد مختلف متفاوت است. نتایج تحقیق تأیید کننده‌ی تئوری‌های مبادله، سرمایه فرهنگی بوردیو و تئوری‌های اقتصاد خانه‌ی جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting on Married Lifestyle in Tehran City

نویسنده [English]

  • Fateme Modiri
چکیده [English]

Correlation between shared activities with spouse and stability of marriage has been confirmed in several previous studies.The purpose of this article is to determine determinants of shared activities with spouse in different dimentions as married lifestyle.  A sample of 1736 married men and women  was collected using a cross sectional survey  Multi-stage cluster sampling method was used to collect the data and due to the different economic and social classes of people, 50 geographical regions in Tehran were selected. The instrument was questionnaire and data was analysed using  explanatory factor analysis and multivariate regression. In explanatory factor analysis, five dimentions for shared activities were exracted and the impact of social and economic characteristics, factors related to the life cycle, gender attitudes, marital variables and work-family conflict on these dimensions were examined. The results showed shared activity with spouse was greater among  men, educated people, people with egalitarian gender attitudes, and people with more homogeneity wih spouse. The importance of  homogeneity wih spouse and gender attitudes was  greatest while the role of  factors related to the life cycle was the least. Income, income difference, work-family conflict, and marital duration had a dual role in different dimentions of married lifestyle. This model had the greatest explanatory power in social contact (29.5 percent) and the lowest explanatory power in spending money (10.3 percent). Shared activities with spouse were not the same in different dimentions. Determinants and severity of effects were also different. The results confirms the theories  of  exchange, cultural capital and new home economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • married lifestyle
  • shared activities with spouse
  • shared spending time
  • Gender attitudes
  • Homogeneity