بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل‏ سری‏‌های زمانی (90-1335)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تلاش برای شناسایی عوامل مرتبط با برابری جنسیتی، به عنوان یکی از مؤلفه‏های اصلی توسعه اجتماعی، جایگاه برجسته‏ای در مطالعات اجتماعی/جمعیتی سال‏های اخیر داشته است، با این حال، بررسی ارتباط تحولات جمعیتی با برابری جنسیتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، مطالعۀ حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل ثانوی داده‏ها و بهره‏گیری از مدل­ سری‏های زمانی، سعی در بررسی روابط بین حرکات جمعیت (باروری، مرگ و میر و مهاجرت) با برابری جنسیتی در دورۀ زمانی 90-1335 در ایران داشته‏است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش قابل‏ملاحظه میزان برابری جنسیتی در دورۀ مورد بررسی است. از میان عوامل حرکت جمعیتی، امید به زندگی زنان و میزان خام مهاجرت تأثیر مثبت و معناداری بر برابری جنسیتی داشته و میزان باروری کل (با کنترل اثر درصد جمعیت زیر 15 سال در مدل نهایی) تأثیر معناداری نشان نداده است. براساس ضریب تبیین ایستای مدل سری زمانی برازش‏شده، سه متغیر مذکور، حدود 52 درصد از واریانس برابری جنسیتی را تبیین کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Population Processes and Gender Equality in Iran using Time-Series Model (1956-2011)

نویسندگان [English]

  • Tavakkol Aghayari Hir
  • Fatemeh Golabi
  • Mehdi Shafeiy Zazely
چکیده [English]

Attempt to recognize associated factors of gender equality, as one of the main indicators for social development, has acquired an outstanding role in social/demographic studies in recent years. However, limited attention has been made to the relationship between population dynamics and gender equality. To this end, the current study aimed to assess the relationship between population dynamic (fertility, mortality and migration) and gender equality using a descriptive-analytical approach and secondary data analysis and Time Series model during 1956-2011 in Iran. The findings are indicative of a considerable increase in gender equality during the study period. From among population dynamic, women’s life expectancy and gross migration rate had a positive and statistically significant effect on gender equality, while total fertility rate (TFR) did not show any statistically significant effect (upon controlling the effect of under 15 years old population proportion at final model).  According to the stationary R-square of the fitted time series model, three mentioned variables could explain around 52 percent of variations in gender equality during the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • life expectancy
  • migration
  • gender equality
  • Time series model