بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل‏ سری‏‌های زمانی (90-1335)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تلاش برای شناسایی عوامل مرتبط با برابری جنسیتی، به عنوان یکی از مؤلفه‏های اصلی توسعه اجتماعی، جایگاه برجسته‏ای در مطالعات اجتماعی/جمعیتی سال‏های اخیر داشته است، با این حال، بررسی ارتباط تحولات جمعیتی با برابری جنسیتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، مطالعۀ حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل ثانوی داده‏ها و بهره‏گیری از مدل­ سری‏های زمانی، سعی در بررسی روابط بین حرکات جمعیت (باروری، مرگ و میر و مهاجرت) با برابری جنسیتی در دورۀ زمانی 90-1335 در ایران داشته‏است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش قابل‏ملاحظه میزان برابری جنسیتی در دورۀ مورد بررسی است. از میان عوامل حرکت جمعیتی، امید به زندگی زنان و میزان خام مهاجرت تأثیر مثبت و معناداری بر برابری جنسیتی داشته و میزان باروری کل (با کنترل اثر درصد جمعیت زیر 15 سال در مدل نهایی) تأثیر معناداری نشان نداده است. براساس ضریب تبیین ایستای مدل سری زمانی برازش‏شده، سه متغیر مذکور، حدود 52 درصد از واریانس برابری جنسیتی را تبیین کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات