نقش نگرش و تقسیم کار جنسیتی در ترجیحات و نیات باروری زنان و مردان شهر تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین باورها و تقسیم کار جنسیتی در منزل با تمایلات و نیات باروری زنان و مردان ساکن شهر تهران است. این مقاله حاصل تحلیل ثانویه داده­های پیمایش مقطعی در بین 920 زن و مرد سنین باروری است که دارای فقط یک فرزند زیر5 سال بوده و در ماه مرداد و نیمه اول شهریور ماه سال 1391، به پایگاه‌های  بهداشتی دولتی جهت واکسیناسیون کودکان خود مراجعه کرده‌اند. روش نمونه­گیری در پیمایش، سهمیه‌ای- خوشه‌ای است. نتایج تحقیق نشان داد که ترجیحات باروری در زنان و مردانی که نگرش­های جنسیتی سنتی داشتند، بطور معنی داری بیشتر از افراد با نگرش­های جنسیتی مدرن  است. زنانی که همسران آنها سهم مهمی در کارهای منزل ایفا می‌کردند، بطور معنی‌داری ترجیحات باروری بیشتری داشتند. مدلهای  لگاریتم پوآسون نشان داد نگرش جنسیتی سنتی، پس از کنترل اثر تحصیلات و اشتغال، فقط برای زنان نقش تعیین‌کننده‌ای در ترجیحات بیشتر باروری دارد. همچنین، رابطه مستقیم و معنی‌داری بین وضعیت تقسیم کار جنسیتی در منزل و نیات باروری زنان  وجود داشت. بر اساس نتایج، در راستای سیاستهای تشویق باروری،  افزایش مشارکت مردان در کارهای منزل و نگهداری از فرزند توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات