بررسی الگوهای مدیریت و هزینه‌کرد پول در روابط میان زوجین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی الگوهای مدیریت و هزینه‌کرد پول در روابط میان زوجین و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن است.جامعه آماری این پیمایش مقطعی، کلیه افراد متاهل شهر تهران بوده و 1736 نمونه به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌ است. یافته‌ها نشان می‌دهند حدود نیمی از زنان و مردان متاهل شهر تهران از شیوه هزینه‌کرد پول در خانواده خود رضایت ندارند و بخش قابل توجهی نیز، از میزان درآمد و هزینه‌کرد همسر خود اطلاع دقیقی ندارند. سه الگوی مدیریت و هزینه‌کرد اشتراکی با 8/30 درصد، جداگانه مرد با 1/28 درصد و تخصیصی مرد به زن با 26 درصد، به ترتیب بیشترین فراوانی را در خانواده‌های شهر تهران دارا هستند. میان مدیریت و شیوه هزینه‌کرد پول با نشاط زناشویی رابطه معناداری وجود داشته و این ارتباط در زنان قوی‌تر از مردان است. همچنین نتایج نشان داده که الگوهای هزینه‌کرد پول غالبا با درآمد و تحصیلات زوج و اینکه خانواده تک درآمد یا هر دو درآمد باشد، رابطه معنادار داشته و این یافته‌ها، نظریه منابع قدرت را تایید می‌کنند. اهمیت مدیریت و شیوه هزینه‌کرد پول در روابط میان زوجین و وجود آنومی در این حوزه، توجه خاص و سیاست‌گذاری بهینه را می‌طلبد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزادارمکی، تقی، شریفی ساعی، محمد حسین، (1390). تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران. فصلنامه خانواده‌پژوهی، ۷(۲۸): 462- 435.

سفیری، خدیجه، آراسته، راضیه، (1386). بررسی رابطه سرمایه اقتصادی زنان با نوع روابط همسران در خانواده، فصلنامه تحقیقات زنان، سال 2(1): 147 – 114.

علیرضانژاد،  سهیلا، خاکپور، سحر، فتحی، سروش، (1393). سرمایه اقتصادی و جنسیت در خانواده: مطالعه ای بر کنترل منابع مالی در خانواده های شهر تهران، فصلنامهبرنامه‌ریزیرفاهوتوسعهاجتماعی، شماره 21:  190 – 157.

علیرضانژاد، سهیلا، خاکپور، سحر، (1394). تحلیل جنسیتی هزینه‌کرد و پس انداز پول در خانواده‌های تهرانی، زندرتوسعهوسیاست، دورة 13(2):  170 – 151.

علیرضانژاد، سهیلا، خاکپور مروستی، الهه، (1396). پول زنانه و اقتصاد خانواده:  مطالعه‌ای در خانواده‌های تهرانی، علومانسانی ، شماره 52 ،(1): 119 – 88.. 

نظری‌پور، محمد، (1392). مدیریت مالی خانواده و کیفیت رابطه زوجین، فصلنامه مشاوره روان‌درمانی خانواده، سال 3(3):  513 – 491.

 

Belch, M.A. & Willis, L.A., (2002). Family decision at the turn of the century: Has the changing structure of households impacted the family decision-making process? Journal of Consumer Behavior, 2 (2): 111-124.

Blumstein, P., Schwartz, P., (1983). American Couples: Money Work and Sex, New York: William Morrow.

Bonke, J., Uldall-Poulsen, H., (2007). Why do families actually pool their income? Evidence from Denmark, Review of Economics of the Household, Vol. 5(2): 113−128.

Britt, S., John E. G., Briana S., Nelson G., White, M., (2008). The Influence of Perceived Spending Behaviors on Relationship Satisfaction, Financial Counseling and Planning, Volume 19 (1): 31-43.

Burgoyne, C.B., (1990). Money in marriage: How patterns of allocation both reflect and conceal power. The Sociological Review 38: 634-665.

Burgoyne, C. B. and Lewis, A., (1994). Distributive justice in marriage: equality or equity? Journal of Community and Applied Social Psychology 4:101-114.

Burgoyne, C.B., Clarke, V., Reibstein, J. and Edmunds, A., (2006). All my worldly goods I share with you? Managing money at the transition to heterosexual marriage, The Sociological Review, 54: 619–637.

Burgoyne, C.B., Morison, V,. (1997). Money in remarriage: Keeping things simple and separate, The Sociological Review. Vol. 45( 3): 363−395.

Edwards, M. (1981). Financial ArrangementsWithin Families, Canberra: National Women’s Advisory Council.

Fleming, R., (1997). The Common Purse, Aukland N.Z.: Aukland University Press.

Hiekel, N., Liefbroer, A. C., Poortman, A. R,. (2014). Income pooling strategies among cohabiting and married couples: A comparative perspective, Demographic Research, Vol. 30,: 1527−1560. 

Kiernan, K., (2004). Unmarried cohabitation and parenthood in Britain and Europe, Law and Policy, 26 (1): 33–55.

 Kirchler, E., Rodler, C., Holzl, E. and Meier, K., (2001). Conflict and Decision Making in Close Relationships, Hove: The Psychology Press.

Laporte, C., Schellenberg, G., (2011). The Income Management Strategies of Older Couples in Canada, Research Paper, Analytical Studies Branch Research Paper Series, ISSN 1205-9153.

Layard, R., (2006). Happiness, London: Penguin.

Locksley, A., (1980). on the effects of wives employment on marital adjustment and companionship, Marriage and Family, Vol42(2): 337-346.

Nyman, C., (1999). Gender equality in ‗the most equal country in the world‘? Money and marriagein Sweden.‖ The Sociological Review. Vol. 47(4) : 766−793.

Nyman, C., (2003). The social nature of money: meanings in Swedish Families, Women’s Studies International Forum, 26 (1): 79–94.

Pahl, J.,  (1989). Money and Marriage, Basingstoke: Macmillan.

Pahl, J,.  (2005). Individualisation in couple finances: who pays for the children? Social Policy and Society, 4 (3): 381–391.

Pahl, J., (2000). Couples and their money: patterns of accounting and accountability in the domestic economy, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 13. )4: (502-517.

Singh, S., Bhandari, M., (2012). Money management and control in the Indian joint family across generations, The Sociological Review, Vol. 60(1) : 46 – 67. 

Steuber, K. R., Paik, A., (2013). Of Money and Love, Joint Banking, Relationship Quality and Cohabitation, Journal of Family Issues, 24: 583-60.

Sutton, L., Cebulla,A. and Middleton, S., (2003). Marriage in the Twenty-First Century, CRSP 482: Cardiff, Care for the Family.

Treas, J., )1993(. Money in the bank: Transaction costs and the economic organization of marriage, American Sociological Review. Vol. 58(5): 723−734.

Vogler, C., Brockmann, M. and Wiggins, R.D., (2006). Intimate relationships and changing patterns of money management at the beginning of the twenty-first century, British Journal of Sociology, 57 (3): 455–482.

Vogler, C., Brockmann, M. and Wiggins, R.D., (2007). Managing money in new heterosexual forms of intimate relationships, Journal of Socio-Economics, Special Edition on Households.

Vogler, C., (2005). Cohabiting couples: rethinking money in the household at the beginning of the twenty first century, The sociological review, Volume 53(1): 1–29. 

Vogler, C., Lyontte, C., Wiggings, R. D., (2008). Money, power and spending decisions in intimate relationships, The Sociological Review, vol 56, no. 1: 117-143.

Vogler, C., Pahl, J,. (1994). Money, power and inequality within marriage, The Sociological Review,  Volume 42(2):  263–288.

Vogler, C.,  (2006). Intimate relationships and changing patterns of money management at the beginning of the twenty-first century, The British Journal of Sociology, Volume 57(3): 455–482.

White, L. K., (1983). Determinants of Spousal Interaction: Marital Structure or Marital Happiness, Marriage and Family, Vol 45: 511-519.

Yodanis, C., and Lauer, S., (2007a). Economic inequality in and outside of marriage: Individua resources and institutional context, European Sociological Review, Vol. 23(5): 573−583.

Yodanis, C., Lauer, S. (2007b). Managing money in marriage: Multilevel and cross-national effects of the breadwinner role, Journal of Marriage and Family. Vol. 69(5):  1307−1325.