بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ج

  • جلیلیان، زهرا [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

ح

خ

د

ر

ز

ص

ع

غ

ف

ق

ک

ل

  • لمیعیان، مینور [1] دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

م