دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-161