دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-228 
3. آزمون مدل نظری - مفهومی تمایل زوجین به طلاق در شهر تهران

صفحه 61-93

ملیحه علی‏‌مندگاری؛ محمود قاضی‌طباطبایی؛ سید محمدهانی ساداتی