دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-235 

مقاله علمی پژوهشی

2. جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی

صفحه 7-37

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ آمنه خدیور


3. مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران

صفحه 39-62

شهرزاد کاظمی؛ علی مزیکی؛ سید فرخ مصطفوی