دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-216 
4. رابطه‌ میان تعداد فرزندان و عملکرد تحصیلی آنان

صفحه 91-116

محمد وصال؛ محمدحسین رحمتی؛ محمدامین فارغ‌بال خامنه


6. تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 1395-1370

صفحه 153-188

سعیده شهبازین؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ عباس عسکری‌ندوشن