دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-210 
4. تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

صفحه 103-125

سهیلا پروین؛ شعله باقری‌پرمهر؛ فاطمه پاگرد علیشاهی


6. مطالعه عوامل مرتبط با سازگاری دانش‌آموزان افغانستانی ساکن در شهر شیراز

صفحه 149-175

رقیه خسروی؛ راضیه بهادری؛ فاطمه گراوند؛ علی یار احمدی