دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-372 
9. تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران

صفحه 261-288

10.22034/jips.2020.236663.1057

بهاره دهقانی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ محمد علی‌نژاد مفرد