دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-313 
2. بررسی نگرش شهروندان شهر اصفهان به مراکز نگهداری سالمندان

صفحه 33-61

10.22034/jips.2021.238516.1064

ملیحه علی‌مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محمد عباسی


4. تحلیل نهادی چالش‌های مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره‌گیری از رویکرد نونهادگرایی

صفحه 85-119

10.22034/jips.2021.275674.1100

بهناز موحدی؛ میثم موسایی؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی