درباره نشریه

 دوفصلنامه مطالعات جمعیتی توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود.

محورهای مورد نظر این دوفصلنامه، موضوعات مرتبط با جمعیت، از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری، مهاجرت داخلی و شهرنشینی، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی، جمعیت، سلامت و طول عمر،  سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین‌نسلی، روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت، اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار، و جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

 

دوفصــــــــلنامه مطالعــــــــات جـــــــمعیتی

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

درجه:   علمی پژوهشی

ترتیب انتشار:   دو فصلنامه 

زبان انتشار:  فارسی  با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه چاپ مقاله:   3000000 ریال 

وضعیت انتشار:  دسترسی آزاد به تمام مقالات