درباره نشریه

 دوفصلنامه مطالعات جمعیتی توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود.

نشریه مطالعات جمعیتی از سال 1392 آغاز به انتشار کرده است. شماره‌های یک و دو  این نشریه در همین سال منتشر شد و انتشار شماره‌های بعدی آن نیز با اخذ مجوز علمی-پژوهشی از سال 1395 ادامه یافت. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه، موضوعات مرتبط با جمعیت، از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری، مهاجرت داخلی و شهرنشینی، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی، جمعیت، سلامت و طول عمر،  سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین‌نسلی، روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت، اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار، و جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

 

دوفصــــــــلنامه مطالعــــــــات جـــــــمعیتی

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

ترتیب انتشار:   دو فصلنامه 

زبان انتشار:  فارسی  با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه چاپ مقاله:   4/000/000 ریال 

وضعیت انتشار:  دسترسی آزاد به تمام مقالات