راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 • محتوای مقاله در جهت اهداف و موضوعات مورد نظر نشریه باشد.
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده یا به‌طور همزمان به نشریه دیگر ارسال نشده باشد.
 • پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت اصول دستورالعمل نشریه در خصوص نحوه نگارش مقاله بوده و پذیرش نهایی و چاپ آن منوط به تأیید داوران تخصصی و هیأت تحریریه می‌باشد.
 • رعایت نکات زیر در نگارش مقاله الزامی است: 
 1. مقاله در محیط word با فونت B lotus، اندازه قلم 12 و فاصله سطرها cm1 تایپ شود. حجم مقالات از 20 صفحه (7000 کلمه) تجاوز نکند.
 2. در صفحه اول در پاورقی، رتبه علمی، رشته تخصصی، محل کار و آدرس ایمیل مولف یا مولفان نوشته شود. 
 3. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین150 تا 200 کلمه با اندازه قلم 10 باشد و در آن به هدف، داده و روش کار، مهمترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری اشاره شود. در پایان چکیده، بین 5 تا 7 واژه به عنوان واژگان کلیدی مشخص شود.
 4. پس از چکیده، مقاله شامل مقدمه (طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق)، چارچوب نظری، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و داده‏ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.
 5. مفاهیم تخصصی و اسامی لاتین، در داخل متن به فارسی ذکر شوند و  معادل لاتین آنها برای اولین بار در زیرنویس آورده شود.
 6. الگوی نقل منبع در داخل متن به این شکل باشد: (نام‌خانوادگی مؤلف/ مؤلفان، سال انتشار: شماره صفحه/ صفحات)؛ مانند: (امانی، 1380: 4). در مورد منابع لاتین نیز همانند منابع فارسی عمل شود.
 7. کلیه منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع شده است، به ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نویسنده اول در پایان مقاله در بخش منابع به صورت نمونه‏های زیر آورده شوند:

-    کتاب: نام خانوادگی، نام  (سال انتشار). عنوان کتاب (بصورت ایتالیک)، نام و نام‌خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر. مثال:

ویکس، جان (1395). جمعیت: مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعات، ترجمه الهه میرزایی، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

Abbasi-Shavazi, M.J , P. McDonald, M. Hosseini-Chavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, Springer.

-    مقاله: نام‌خانوادگی، نام  (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه (بصورت ایتالیک)، دوره و شماره نشریه، شماره صفحات. مثال:

کوششی، مجید و محمد ترکاشوند (1395). تعدیل اریب برآورد مرگ­ومیر کودکان با استفاده از روش براس- تراسل و رویکرد نسل‌های فرضی بین دو سرشماری در ایران، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 2، شماره 1(شماره پیاپی 3)، صص 36-5.

Feeney, G. (1980). Estimating Infant Mortality Trends from Child Survivorship Data, Population Studies, 34( 1): 109-128.