اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رسول صادقی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

rassadeghiut.ac.ir

سردبیر

رسول صادقی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

rassadeghiut.ac.ir

مدیر داخلی

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد

جمعیت‌شناسی دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

hajiieh.razeghipsri.ac.ir

کارشناس نشریه

علی رحیمی

جمعیت‌شناسی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

ali.rahimipsri.ac.ir

ویراستار انگلیسی

فریده خلج‌آبادی فراهانی

بهداشت باروری دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

f.farahanipsri.ac.ir

ویراستار ادبی

علی رحیمی

جمعیت‌شناسی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

ali.rahimipsri.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اکبر آقاجانیان

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه فایت ویل آمریکا

aaghajanianuncfsu.edu

ابوالقاسم پوررضا

بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد) استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

abolghasempyahoo.com

میمینت حسینی چاوشی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

meimanat.hosseiniunimelb.edu.au

فریده خلج آبادی فراهانی

بهداشت باروری دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

f.farahanipsri.ac.ir

حبیب‌اله زنجانی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ha_zanjaniyahoo.com

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد

جمعیت‌شناسی دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

hajiieh.razeghipsri.ac.ir

حسن سرایی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

hsaraieyahoo.com

سیدمحمد سیدمیرزایی

جامعه‌شناسی جمعیت استاد دانشگاه شهیدبهشتی

seyedmirzaieyahoo.com

رسول صادقی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

rassadeghiut.ac.ir

محمدجلال عباسی شوازی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه تهران

mabbasiut.ac.ir

امیر عرفانی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه نیپسینگ کانادا

amirenipissingu.ca

محمود قاضی طباطبایی

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه تهران

smghaziut.ac.ir

شهلا کاظمی‌پور

جامعه‌شناسی جمعیت دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

skazemipourgmail.com

الن کرالی

جغرافیا و محیط زیست استاد دانشگاه کلگیت آمریکا

ekralycolgate.edu

حسین محمودیان

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

hmahmoudut.ac.ir

محمد میرزایی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه تهران

mmirzaieut.ac.ir