اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد میرزایی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه تهران

hajiieh.razeghipsri.ac.ir
(+98)21 88174118
0000-0003-4099-118X


دکتر محمد میرزایی، استادتمام جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران می‌باشد. ایشان در سال 1358، مدرک دکتری خود را در رشته جمعیت‌شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا اخذ و به کشور بازگشت. دکتر میرزایی از سال 1351 تاکنون عضو هیأت علمی گروه آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و طی این مدت، مسئولیت‌های متعددی را در این دانشکده عهده‌دار بوده است؛ ازجمله: نماینده دانشکده در هیأت ممیزه دانشگاه تهران (از سال 1396-1388)، نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه تهران (1381-1389)، مدیر گروه آموزشی جمعیت‌شناسی (1359-1381) و رئیس دانشکده علوم اجتماعی (1360-1364 و 1375- 1369). دکتر میرزایی نقش مهمی در تأسیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران داشته و به مدت 12 سال ریاست انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشته است. یکی از اقدامات بسیار مهم و ارزنده دکتر میرزایی در حوزه جمعیت‌شناسی در ایران، تأسیس مرکز منطقه‌ای مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور فعلی) می‌باشد که طی سال‌های 1379-1377 ریاست آن را نیز بر عهده داشته است.