اعضای هیات تحریریه

معاون سردبیر

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد

جمعیت‌شناسی دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

hajiieh.razeghipsri.ac.ir
(+98)21 88174118


دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت‌شناسی در گروه مطالعات خانواده مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور هستند. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران در سال 1390 می‌باشند. دکتر رازقی از تیرماه سال 1393 تا خرداد سال 1399 مسئولیت مدیریت امور پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور را به عهده داشتند. وی همچنین عضو شورای پژوهشی مؤسسه و عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات جمعیتی هستند. دکتر رازقی با دانشگاه‌های الزهرا، یزد و تهران همکاری علمی و آموزشی دارند. زمینه اصلی تحقیقات دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد رفتارها و تمایلات باروری است. «پویایی ازدواج و خانواده» و «ناباروری» از دیگر حوزه‌های فعالیت ایشان می‌باشد و تاکنون تحقیقات متعددی در این حوزه‌ها انجام داده‌اند. وی مقالات متعددی در خصوص فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند، بی‌فرزندی، ناباروری و ترجیحات باروری در مجلات مختلف به چاپ رسانده است.