پیوندهای مفید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری


انجمن جمعیت‌شناسی ایران


پایگاه علوم استنادی جهان اسلام (ISC)


نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران