فایل الگوی تنظیم مقاله

 

 

نویسنده گرامی

فایل الگوی تنظیم مقاله را از  اینجا  دانلود نمایید. در این فایل، حاشیه صفحات تنظیم شده و بخش‌های مختلفی که یک مقاله به طور معمول باید داشته باشد آمده است.