نویسنده = رسول صادقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-108

رسول صادقی؛ غلامرضا غفاری؛ مریم رضایی


2. بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ترجیحات فرزندآوری جوانان در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-89

رسول صادقی؛ راضیه طریقتی تابش


3. بازگشت به وطن یا ماندن جوانان افغانستانی در ایران‬‬‬

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-150

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی