نویسنده = مجید کوششی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رشد جمعیت شهرهای جدید ایران در مقایسه با شهرهای رقیب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-34

10.22034/jips.2019.113850

سراج‌الدین محمودیانی؛ مجید کوششی


3. بررسی انطباق الگوی سنی مرگ‌ومیر در ایران با جداول عمر مدل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-63

مجید کوششی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی