نویسنده = سیده زهرا کلانتری بنادکی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد اُمیدِمهاجرت مناطق شهری و روستایی ایران 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jips.2021.274530.1099

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ سعیده شهبازین


2. شبیه‌سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-38

امیر آذرفر؛ عادل آذر؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی


3. جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-37

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ آمنه خدیور