نویسنده = سراج‌الدین محمودیانی
تعداد مقالات: 2
1. دلایل و مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران محلة خلیج فارس شمالی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-157

10.22034/jips.2020.239861.1066

یونس اکبری؛ محمدحسین بوچانی؛ سراج‌الدین محمودیانی


2. تحلیل رشد جمعیت شهرهای جدید ایران در مقایسه با شهرهای رقیب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-34

10.22034/jips.2019.113850

سراج‌الدین محمودیانی؛ مجید کوششی